Látvány, mely örökérvényű rendet tükröz III.

Az élet mély és bensőséges életre keltését, amelyet kultúraként ismerünk, annak jelenségeivel együtt, melyeket átjár a szeretet, művészet és tisztelet, a természet birodalmában semmi nem képviseli komolyabban, mint a madárvilág. Oly magasságokat elérő táncot és éneket találunk itt, amelyre csupán a kivételes tehetség, szabadság és utánzás együttműködése képes. A táncon, éneken és kibontakozáson keresztüli közlést értékes kincsnek találjuk, megfigyelhetjük a szerelmi játékok kialakulását és aprólékosságát, melyek a szerelmi házasság és a valódi állhatatosság közmondásos példáivá váltak. A fészek művészi kialakítása, a hímek tojók iránti gondoskodása, a fiókák közös felnevelése – mindezt az emberek mindig is önmagukhoz hasonlónak érezték, s életre keltek mítoszaikban, meséikben és metaforáikban. Csodálatos az is, ahogy a madarak tudják, miként lehetséges a dolgokat jól „összehordani”, ám nélkülözik a közösségalkotó állatok merevségét. Szeretik a magányos életet, a zavartalanságot, s mégis képesek igen szoros kötelékeket teremteni, melyekben szárazföldek és tengerek felett szállnak tova.

Amikor az állatokban, például egy kutyában, szellemi erőt fedezünk fel, ez nem annyira annak sajátságaitól függ, mint inkább attól, hogy miként érzékeljük és válik világossá számunkra a rokonság, melyben az egész élővilággal osztozunk.

Egy pillangó szárnyának szem-mintázatában semmivel sem rejlik kevesebb, mint a nápolyi avagy a riói öbölben, melyeknek szintén csupán a felszínét látjuk.

Miért is találom szebbnek a fenyőpintyet, mint az erdei pintyet, noha ez az ítélet aligha igazolható? Valószínűleg csupán azért, mert az előbbi ritkábban kerül a szemem elé. Mindig is túlságosan könnyedén tekintjük szebbnek a különlegest, amely önmagát nem jeleníti meg oly gyakran.

A levéltakaró mögött egy énekesmadár, egy szürke, ökörszem-méretű teremtmény rejtőzik. Onnan énekli teljes, csodálatos dalát. Csoda, hogy ekkora gazdagság miként származhat ily kicsiny testből – ám nem csoda-e önmagában a varázslatos ének is? A kétségek hóként olvadnak el amott, a hasadékokban is, mikor a tavaszi szél fújni kezd.

Éppen egy pillangósvirágú növény előtt torpantam meg, melyen oroszlánnyelv-formájú minta nyújtózott, mikor egy teremtmény jelent meg, amelyet először dongónak véltem, míg legnagyobb és legörömtelibb csodálatomra rá nem ébredtem, hogy madár, mégpedig egy kolibri. Az aprócska élőlény fahéjszín-vöröses volt, hosszú, barna csőröcskével. Mialatt a virág előtt zümmögött, a rövid farok elegáns legyezőként verdeste hasát, a csőre pedig enyhén hajlított tőrként döfte át a kelyhet. Ezután szikraként rebbent tova, s leült egy hatalmas fa elszáradt ágára, ahol alig volt immár látható, mint egy parányi hajtás vagy egy levél szára.

A látvány felvidított, már csak ezért is megérte a kirándulás. Ezek az apró teremtmények a teremtés intellektuális és művészi elemeinek benyomását hordozzák, míg annak óriásai, a mamutok és leviathánok a mindenhatóság eszméjét érzékeltetik.

A pillangók a madarakra emlékeztetnek, melyeket azonban könnyedségben mégis felülmúlnak. Ezért a legkifinomultabb megtestesülés képzeteit ébresztik fel. Egyik fajuk elnevezése „psziché”, a fehér pillangókat pedig a pásztorok Szardínián „spiritunak” hívják.

„Nagyon is érthető, hogy az Ön számára a kígyó a leginkább rémítő, hiszen legközvetlenebb szimbóluma a földnek s a tőle elválaszthatatlan erőknek, az életnek és a halálnak. Így tekintettek rá a népek és a kultuszok is, és egyszer egyik, másszor másik oldalát tapasztalták erősebbnek…”

Ősszel minden benyomás teltebbnek és megfoghatóbbnak tűnik. A tavasz festő, míg az ősz szobrász. Nem csupán a gyümölcsök kezdenek kikerekedni, hanem a lombozat is merevebbé, fémesebbé válik.

Mikor az aratást a mezőkön megkezdi a kasza, mikor az elszáradt levelek lebucskáznak a fákról, mikor a hideg novemberi záporba először keverednek hópelyhek, akkor hirtelen észrevesszük, hogy eljött az ősz vagy a tél – s e felismerésben benne rejlik az átélése annak is, hogy valami visszafordíthatatlanul elmúlt. Csupán a tavasz képez kivételt, mely maga az élet ragyogó szimbóluma, s benne nincs helye a tagadásnak.

A tél legyőzése a természet zseniális vonásai közé tartozik. Van valami váratlan, valami a huszár sakklépéséből abban a próbálkozásban, amit megkísérel a sötét novemberi talajban. A világ szíve új ritmusba kezd, és ütemét minden szív követi. A tulipánok, liliomok és császárkoronák csírái áttörik az őket ünnepi ajándékcsomagként körülvevő burkot. Ahogyan a kocsi kereke forog a tengely körül, függetlenül attól, merre vezet az út, úgy rendeződik el itt az élet, legbensőbb sejtje, anyagtalan magva körül. Önkéntelenül kering önmagában; a virág szépsége és a gyümölcs bősége nem cél, hanem vallomás. E törekvésben nem csupán nagy kockázat, hanem elővigyázatosság is rejlik. Megjelenik benne a tudás, hogy a Nap újra visszatér, és nem fogja cserbenhagyni az életet. Minket azonban a kétség lényegében soha nem hagy el; minden ősszel visszatér.           

Mi ragad meg bennünket e kristályvilágban, mely, úgy tűnik, egyszerre hidegebbé és melegebbé lesz? Hidegebbé és szebbé is, mivel a dolgok széle, pereme és körvonala újszerű módon lép be az öntudatba. A harmat beborítja, a jég ezüsttel, fémszínnel vonja be őket. Még pirosló eperleveleket szegélyez, nyilvánvalóvá téve szövőművészetét. Ezek mind feltárulkozások. A fátyol, amíg még látható, áttetszővé válik. A mindennapok „körülhatárolt karaktere” jelenik meg ezekben a támasztékokban, melyeket egyetlen lélegzetvétel elpusztíthatna. Ezért visszafojtjuk lélegzetünket.

Hogyan lehetséges, hogy a négy elem közül a víz tűnik a kőhöz leginkább hasonlónak, hozzá legközelebb állónak? Kettejüknek nincs olyan kapcsolata, mint a kőnek a földdel, távol esnek egymástól, egymást mégis sajátos módon egészítik ki. Az agyagkorsóban, márványszökőkútban, sziklás folyóágyban, szigeteknél és partoknál – e helyeken a kettő formában és tartalomban kölcsönösen támaszt nyújt a másiknak.

 

Amikor a földet ássuk, a talaj megváltoztatja kezeinket: szárazabbá, vékonyabbá és áttetszőbbé teszi. A kéz megtisztuláson megy keresztül a földben. Az ujjak mozgatása a porhanyós, fellazult talajban, melyet a Nap és az erjedés is melenget, nagyon kellemes érzés.

Az élet borzasztó erővel, egyfajta penészként terjed szét a bolygón. Azonban csupán kölcsönvett erő ez: a kibontakozás támadásokra, fogyatkozásra és sérülésekre ad választ.

Az elemek erejét már csupán a katasztrófákban ismerhetjük meg.

Ha a természetben elvétjük az utat, akkor pusztulás fenyeget. Az élet ekkor elhalványul vagy megbetegszik. A felismerés állapotában e hibát bűnnek érezzük. A bűntudat többé-kevésbé minden prométheuszi tett velejárója, s áldozattal kell vezekelni érte. E kérdés merül fel manapság a környezettel kapcsolatban is.

Válogatta: Katharina Ayen[*]

Fordította: Németh Bálint

Fotók: Hegedűs Zoltán és Kocsi Lajos

 

Jegyzet

[*] Forrás: Katharina Ayen (szerk.): Tagseite-Nachtseite Maximen und Gedanken aus dem Werk Ernst Jüngers. Stuttgart, 1996, Klett-Cotta, 135–151. o. – A szerk.