Mindenütt meglátni Istent

Gyakorta halljuk az intést:[1] igyekezzünk „mindenütt” vagy „mindenben meglátni Istent”. A hívő számára ez a feladat nem tűnik különösebben nehéznek; mindamellett a dolognak számos fokozata van, a puszta képzelgéstől az intellektuális intuícióig. Elvégre hogyan „láthatnánk Istent” – aki láthatatlan és végtelen – a láthatóban és végesben, anélkül hogy becsapnánk magunkat, hibát követnénk el, vagy olyannyira felhígítanánk e kifejezés értelmét, hogy annak jelentése teljességgel kiürül? Ezt a kérdést igyekszünk megvilágítani az itt következő fejtegetésekben, akkor is, ha ehhez meg kell ismételnünk néhány olyan pontot, amelyet másutt már tárgyaltunk.

Először is azt kell megvizsgálnunk, amit a körülöttünk lévő dolgokban – és egyúttal saját lelkünkben is, amennyiben az kutatásunk tárgyát képezi – a „létezés csodájának” nevezünk. A létezés csoda: a létezés az, ami a dolgokat elválasztja a semmitől; a köztük és a semmi között tátongó szakadék végtelen, és ebből a szempontból a legparányibb porszem is részesül az abszolútból, abból, ami „isteni”. Ha azt mondjuk, hogy mindenütt meg kell látnunk Istent, ezen elsősorban azt értjük, hogy meg kell látnunk őt a lények és dolgok létezésében, ideértve a saját létezésünket is.

A jelenségek azonban nemcsak létezéssel bírnak – ha így lenne, nem lennének különbözőek –, hanem minőségekkel is, amelyek mintegy rávetülnek a létezésre, és aktualizálják annak potencialitásait. A minőség, amely egy jó dolgot egy rossztól megkülönböztet, jóllehet alacsonyabb fokon, de hasonlatos a létezéshez, amely minden létezőt megkülönböztet a semmitől;[2] következésképpen a pozitív minőségek akképpen képviselik Istent, ahogy a tiszta és vegyítetlen létezés. A lényeket vonzzák a minőségek, mert vonzza őket Isten; minden minőség vagy kiválóság, legyen akár a legjelentéktelenebb fizikai tulajdonság vagy a legnemesebb emberi erény, változhatatlan forrásából, az isteni tökéletességből közvetít valamit számunkra. Ezértmetafizikai értelembena szeretetnek nem lehet más mozgatórugója, mint eme tökéletesség.

Egy csepp érintés (fotó: Márton Gábor)
Egy csepp érintés (fotó: Márton Gábor)

A dolgokban Istent fürkésző szemnek azonban egy további „dimenziót” is figyelembe kell vennie. A minőségekből fakadó öröm arról tanúskodik, hogy e minőségek nem csupán körülvesznek bennünket, hanem a Gondviselésen keresztül személyesen is érintenek – a táj, amely kívül esik látómezőnkön, egészen mást jelent számunkra, mint az a táj, amely a szemünk előtt terül el. Létezik tehát egyfajta „szubjektív-időbeli” dimenzió, amely hozzáadódik az „objektív-térbeli” dimenzióhoz: a dolgok nemcsak annyiban emlékeztetnek Istenre, amennyiben jók, vagy rendelkeznek a jóság valamely aspektusával, hanem annyiban is, amennyiben e jóság érzékelhető, és közvetlenül élvezhető számunkra. A levegőben, amelyet belélegzünk, és amely megvonható tőlünk, találkozunk Istennel abban az értelemben, hogy az ajándékban a legnagyobb ajándékozó van jelen. Ekképpen látni Istent ajándékaiban nem más, mint „hálaadás”, míg a minőségek érzékelése „dicséretnek” felel meg; ami pedig Istennek kizárólag a létben való „látását” illeti, ez nemzi a lélekben az isteni valóság általános és fundamentális tudatát.

Isten tehát nem csupán a dolgok létezésén és minőségein keresztül nyilatkozik meg, hanem az ezekből számunkra készített ajándékban is. Feltárulkozik továbbá ezek ellenkezőiben, nevezetesen a dolgok korlátaiban és hibáiban,[3] valamint annak hiányában vagy elillanásában, ami – lévén jó – hasznos és kellemes számunkra. A lét tényleges ellentéte ugyanis nem a semmi (ez pusztán absztrakció), hanem a korlátozottság – a korlátozottság, amely nem engedi, hogy a létezésből lét kerekedjen, hogy megistenüljön. A dolgok számos módon, de legfőképpen egzisztenciális meghatározottságaik által korlátozottak. Földi szinten e meghatározottságok az anyag, a forma, a szám, a tér és az idő. Világosan meg kell különböztetnünk egymástól a „korlát” és a „defektus” aspektusát. Egy lény rútsága nem ugyanazon a szinten helyezkedik el, mint egy tökéletes test térbeli korlátozottsága, mivel utóbbi egy forma, egy normatív princípium vagy egy szimbólum kifejezője, míg az előbbi mindössze valamiféle hiányt jelöl, és pusztán megzavarja a szimbolizáció tisztaságát. Mindenesetre bármit fedjen is fel Isten a dolgok korlátozottsága, defektusai által, illetve az emberi szubjektumnak a dolgoktól vagy minőségektől való megfosztása által, az mindannak a „nem-isteni” vagy „illuzórikus” karaktere, ami nem Ő.

Minden dolog csupán akcidense egy egyedi és univerzális szubsztanciának, a létnek, amely produktumaihoz képest mindig szűz marad; megnyilvánít, de maga nem nyilvánul meg; ez az isteni aktus, a teremtő aktus, amely a létből kiindulva létrehozza a teremtmények összességét. A lét valódi, nem a dolgok; a szubsztancia, nem az akcidensek; a változatlan, nem a változatok. Mivel ez így van, hogyan is lehetnének a dolgok korlátozottságtól mentesek; hogyan lenne lehetséges, hogy sokféle korlátozottságukkal ne éppenséggel az isteni Ige egységét és ezáltal Istent hirdessék? Hiszen az univerzális szubsztancia nem egyéb, mint a teremtő Ige, a „Legyen!”, minden dolgok ősforrása.

Azt mondani: „létezni”, annyi, mint azt mondani: „minőségekkel rendelkezni”, és mint egyúttal azt mondani: „korlátozottságokkal rendelkezni”, sőt hibákkal. Említettük már, hogy a dolgok nemcsak önmagukban, de a hozzánk való viszonyukban is korlátozottak. Korlátozottak és mulandók, és ugyanakkor megragadhatatlanok számunkra akár térbeli távolságuk miatt, akár azért, mert a végzet elragadja őket. Ez ismét újabb lehetőség arra, hogy „mindenben meglássuk Istent”: ha Isten abban nyilvánítja ki valóságát, teljességét és jelenlétét, hogy ad, akkor hozzá mért viszonylagosságunkat, ürességünket és hiányunkat abban nyilvánítja ki, hogy megfoszt attól, visszaveszi azt, amit adott.

Dóm zúzmarás erdővel (fotó: Márton Gábor)
Dóm zúzmarás erdővel (fotó: Márton Gábor)

Ahogy a minőségek kifejezik a létezést a maguk tényleges szintjén, úgy a korlátozottságok – inverz értelemben – kifejezik a dolgok metafizikai valótlanságát. Ebben megint csak a „mindenütt meglátni Istent” egy új módja rejlik: mivel minden létező dolog létezésénél fogva „valótlan” az abszolút valósághoz képest, mindenben észre kell vennünk nemcsak azt, hogy létezik, hanem azt is, hogy Isten előtt „semmi”. Ezáltal, más szóval, a világ metafizikai valótlanságát konstatáljuk. És éppen maga a létezés[4] az, ami e „semmi szubsztanciáját” kínálja számunkra; a dolgok pontosan abban a mértékben valótlanok vagy illuzórikusak, amelyben a létezésbe beágyazottak, és ezáltal fokozatosan elveszítik közvetlen kapcsolatukat az isteni Szellemmel.

Említettük már, hogy a minőség, a kvalitás magának a létezésnek a síkján fejezi ki a létet. Hasonlóképpen mondhatjuk azt is, hogy a hiányosság/fogyatékosság kizárólag negatív és akcidentális módon fejezi ki a korlátozottságot. A korlátozottság ugyanis bizonyos módon a létezés és a semmi között áll: pozitív, amennyiben egy forma-szimbólumot körvonalaz, és negatív, amennyiben torzképét nyújtja e formának, miközben megkísérli azt mintegy visszaterelni a lényeg körvonalazatlansága felé, ám mindezt „alulról”. Nem más ez, mint a formafeletti és a formátlan oly gyakori összezavarása, ami egyúttal – jegyezzük meg mellékesen – az „absztrakt” vagy „szürreális” művészetnek is kulcsa. Jóllehet a forma pozitív funkciót tölt be kifejezőereje okán, egyúttal korlátozza is azt, amit kifejez, azaz a lényeget: a legszebb test sem más, mint anyagba fagyott cseppje a kimondhatatlan gyönyör óceánjának.

A létezés mindezen – szubjektív és objektív – kategóriáit kiegészíthetjük a szimbolizmus kategóriáival. Bár minden jelenség szükségképpen szimbólum, hiszen a létezés lényegileg kifejezés vagy tükrözés, a szimbólumokat meg kell különböztetnünk tartalmuk és felfoghatóságuk – intelligibilitásuk – foka szerint: eminens – és nem pusztán kvantitatív – különbséget találunk például egy közvetlen szimbólum, mint a Nap, és egy közvetett, kvázi-esetleges szimbólum között. Beszélhetünk továbbá negatív szimbólumról, amely tökéletesen felfogható, ám tartalma homályos; végül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy számos szimbólum – jóllehet nem a legközvetlenebb – kettős jelentéssel bír. A szimbólumok tudománya (amely nem merül ki a tradicionális szimbólumok ismeretében) a szubsztanciák, formák, térbeli irányok, számok, természeti jelenségek, pozíciók, viszonyok, mozgások, színek és egyéb tulajdonságok és állapotok minőségi jegyeit vizsgálja. Nem szubjektív értelmezéssel van itt dolgunk, mivel a kozmikus minőségek a létnek megfelelően elrendezettek, és olyan hierarchiába rendeződnek, amely valódibb, mint az individuum. E minőségek ennélfogva függetlenek az egyéni ízléstől, sőt mi több meghatározzák azt abban a mértékben, amelyben igazodunk a léthez; olyan mértékben ismerjük fel a kvalitásokat, amilyenben magunk is rendelkezünk velük.[5] A szimbolizmus, akár a természetben jelentkezik, akár a szakrális művészetben nyilatkozik meg, ugyancsak egy módja annak, hogy „mindenütt meglássuk Istent”, feltéve hogy e látomás – a szimbólumok tudományának alapját képező princípiumok beható ismeretének köszönhetően – spontán. E tudomány bizonyos ponton egybeesik a „lelkek megítélésével” [1Kor 12,10], amelyet a formák és jelenségek síkjára transzponál; innen szoros kapcsolata a vallásos művészettel.

Hogyan szimbolizálják tehát a dolgok Istent vagy az „isteni aspektusokat”? Nem mondhatjuk, hogy Isten ez a fa, sem azt, hogy ez a fa Isten; mondhatjuk azonban, hogy a fa egy bizonyos aspektusban nem „más, mint Isten”, vagy hogy – nem lévén nemlétező – semmiképpen sem lehet nem-Isten. Mert hiszen a fa mindenekelőtt létező, azután élő, azaz az ásványoktól különböző, azután sajátos tulajdonságokkal rendelkező, mely tulajdonságok megkülönböztetik más növényektől, és végül szimbólum. Mindezek nemcsak azt jelzik, hogy a fa „nem semmi”, hanem megannyi módot nyújtanak arra, hogy a fa tanúságot tegyen Istenről egyik vagy másik aspektusában: mint élet, mint teremtés, mint fenség, mint mozdíthatatlan tengely vagy mint bőkezűség.

Tájkép (fotó: Kocsi Lajos)
Tájkép (fotó: Kocsi Lajos)

Bizonyos értelemben egyedül Isten az, „ami nem semmi”; egyedül ő a „nem-nemlétezés” – egyszerre két negáció, de mindegyik pontos funkcióval. Az ilyen igazságok – közvetve és deviáció révén – panteizmushoz és bálványimádáshoz vezethetnek, ám ettől még igazak, következésképpen – a maguk szintjén – legalábbis legitimek.

A szimbolizmusnak nem lenne értelme, ha nem az Egység feltételekhez kötött, ám mindig tudatos érzékelésmódja lenne; mivel „mindenütt Istent látni” elsősorban annyit tesz, mint érzékelni a jelenségekben az Egységet – az átmant, az Önvalót. A Bhagavad-gítá (XVIII. 20–22.) így szól erről: „A tudás, mellyel az egyedülvaló, múlhatatlan, oszthatatlan lényeget látod minden létezőben, jóllehet az elkülönült lényekbe szétszórt, (…) a szattva (a ’fénylő’, ’feljövő’, ’a léthez [szat] igazodó’ tendencia) jegyében áll.” Majd így folytatja: „Az a tudás azonban, amely a teremtményekben elkülönültségük miatt a lények sokaságát látja, (…) a radzsasz (a ’tüzes’, ’expanzív’ minőség) jegyében áll. Az a tudás pedig, mely egyetlen tárgyon csügg, mintha az az egész lenne, nem értve a valót, sekélyesen, (…) az a tamasz (a ’sötét’, ’lemenő’ minőség) jegyében áll.”[6] Figyelembe kell itt vennünk a perspektívát, amelyből a dolgokat tekintjük: a kozmikus tendenciák (gunák) nem pusztán az emberi elme sajátjai; világosan fellelhetők a viszonylagos dolgok tudásának emberi képességében és az annak megfelelő területeken. Így az ész nem kevésbé kitett a sokféleségnek, mint a szem. Továbbá, ha azt mondjuk, hogy az ilyen és ilyen tudás az „osztatlan lényeget látja minden létezőben”, akkor ezzel megerősítjük, hogy e létezők a saját létsíkjukon léteznek. A kérdés tehát nem az, hogy elismerjük-e objektív különbségek meglétét a körülöttünk lévő dolgokban; azt kell látnunk, hogy e különbségek semmiképpen nem állnak ellentétben az osztatlan lényeg érzékelésével. A „szenves” perspektíva (radzsasz) nem ott vét, hogy különbségeket lát, hanem ott, hogy e különbségeknek abszolút jelleget tulajdonít; azt feltételezi, hogy minden létező elkülönült létezéssel bír. Bizonyos módon a szem is éppen így tesz, pontosan azért, mert a létezés síkján a „szenves” nézőpont megfelelője – lévén a „szenvedélyből építkező” ego tartozéka. Az intellektus, amely a dolgok osztatlan lényegét fogja fel, egyúttal ezen egység funkciójaként a létmódok és létszintek különbségeit is érzékeli, amelyek nélkül a gunák közötti megkülönböztetés értelmét vesztené.

Az előzőekben már utaltunk az érzékszervi vagy pszichofizikális létezés feltételeire, melyek a tér, az idő, a forma, a szám és a szubsztancia. E létmódok mindazonáltal nem redukálhatók a mi létsíkunkra (utóbbi ugyanis nem lehet zárt rendszer), hiszen teljességgel magukban foglalják az embert, az ember pedig a végtelen felé nyitott. Az említett feltételek megannyi olyan princípiumot jelölnek, amelyek „látni engedik Istent a dolgokban”: a tér lehetővé teszi a kiterjedést és megőriz, miközben a forma által korlátoz is; az idő korlátoz és felfal, miközben a tartamban lehetővé teszi a kiterjedést; a forma egyszerre fejez ki és korlátoz; a szám a kiterjedés princípiuma, ám a minőség ereje vagy mondhatni a forma erénye nélkül; végül a szubsztancia,[7] amely fizikai síkon „anyaggá” válik, az éppen adott szinten denotálja a létezést, ezáltal beszélhetünk egyáltalán „létszintekről”.[8] A forma, amely önmagában minőségi jellegű, az anyagi síkon mennyiségi jegyeket kap; a szám, amely önmagában mennyiségi, absztrakt értelemben minőségi jegyeket kap; a forma materialitása mérettel – mennyiséggel – ruházza fel a formát; a szám szimbolikus karaktere megszabadítja a számot mennyiségjelölő funkciójától, és principiális értéket – minőséget – kölcsönöz neki.[9] Az idő, amely a „horizontális” térrel szemben „vertikális” – jóllehet a geometriai szimbolizmus aligha helyénvaló egy olyan szempont körülírására, amely nyilvánvalóan túllép a térbeli korlátokon –, meghaladja a földi létezés határait, és bizonyos értelemben és keretek között a „túlnanba” vetítődik, mely tényből földi szinten a psziché és az idő kapcsolata ad ízelítőt. Ez a kapcsolat ugyanis bensőségesebb, mint az, amely a lelket a bennünket körülvevő térhez fűzi, amit az is igazol, hogy a koncentráció során könnyebb önmagunkat elvonatkoztatnunk a térbeli kiterjedéstől, mint az időbeli tartamtól. Egy vak ember lelke úgyszólván le van hasítva a térről – az időről azonban nem. Ami pedig az anyagot illeti, az még a szubtilis vagy animikus szubsztanciánál is közvetlenebbül az univerzális szubsztanciának a „semmi” jeges közelségében „megdermedt”,[10] „kristályosult” formája; e „semmit” a megnyilvánulások folyamata sosem érheti el, azon egyszerű oknál fogva, hogy az abszolút „semmi” nem létezik, pontosabban csak mint „indikáció”, „direkció” vagy „tendencia” magának a teremtésnek a munkájában. Ez válik például láthatóvá abban, hogy a hideg pusztán a hiánya valaminek, és így nincs pozitív valóságtartalma, jóllehet a vízből havat és jeget „készít”, mintha hatalmában állna testeket létrehozni.

Kereszt (fotó: Kocsi Lajos)
Kereszt (fotó: Kocsi Lajos)

A tér a pontból vagy a centrumból „indul ki”, „kiterjedés”, és a végtelenség felé „tart”, ám azt soha nem képes elérni; az idő a pillanatból vagy a jelenből indul ki,[11] tartam, és az örökkévalóság felé tart; a forma az egyszerűségből indul ki, elkülönülés vagy komplexitás, és a tökéletesség felé tart; a szám az egységből indul ki, multiplicitás vagy mennyiség, és a totalitás felé tart;[12] végül az anyag az éterből indul ki, kristályosulás vagy sűrűsödés, és a változhatatlanság felé tart, amely egyúttal elpusztíthatatlanság. Tehát mindegyik felsorolt esetben a középső terminus, az ami az illető feltétel, a kiindulópont tökéletességét, erényét keresi, ám ezt a maga szintjén, pontosabban saját mozgásában teszi, ahol az nem érhető el: ha a kiterjedés rendelkezne a pont erényével, akkor a végtelenség lenne; ha a tartam rendelkezne a pillanat erényével, akkor az örökkévalóság lenne; ha a forma bírná az egyszerűség erényét, akkor a tökéletesség lenne; ha a szám hordozná az egység erényét, akkor a totalitás lenne; ha az anyag rendelkezne a – mindenütt jelenlevő, ezért változhatatlan – éter erényével, akkor a változhatatlanság lenne.

Ha valaki azzal az ellenvetéssel élne, hogy – a forma síkján – a gömb igenis megvalósítja a tökéletességet, erre az a válaszunk, hogy a formai tökély nem korlátozható a legegyszerűbb formára, hiszen ami megkülönböztet egy szép összetett formát – például egy emberi testet – a gömbtől, az semmiképpen sem a tökéletesség hiánya, annál inkább nem az, mivel a forma-princípium éppenséggel az összetettség felé tart; oda, ahol egyedül tudja megvalósítani a szépséget. Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy a tökéletesség elérhető ezen a szinten; az összetett tökéletesség ugyanis olyan formát követel, amely a legszigorúbb szükségszerűséget vagy intelligibilitást a legnagyobb sokféleséggel ötvözi, ez pedig lehetetlen, mert a forma végtelen számú lehetőséget rejt magában, amiként egyre távolodik, elkülönülés révén, az eredeti szferikus formától. A komplexitásba fejest ugorva bizonyosan elérhető egy adott szépség „egyoldalú” vagy „relatívan abszolút” tökéletessége, nem érhető azonban el valamennyi szépség integrális és abszolút tökéletessége; a tiszta szükségszerűség feltétele csak a szferikus és „differenciálatlan” ősformában valósítható meg.

Táj (fotó: Kocsi Lajos)
Táj (fotó: Kocsi Lajos)

Ami belép a térbe, az az időbe is belép; ami belép a formába, az a számba is; ami belép az anyagba, az így a formába, számba, térbe és időbe is belép. A tér, amely „magába fogad”, akár a matrix,[13] és amelymegőriz”, a jóságra és a kegyelemre emlékeztet bennünket, és a szeretethez kapcsolódik; ezzel szemben az idő szüntelen egy már nem létező „múltba” vet, és egy még nem létező, pontosabban soha nem levő „jövő” felé hord minket, amely – az élet egyetlen bizonyossága, a halál kivételével – ismeretlen marad; az idő tehát a kérlelhetetlenhez, az ítélethez és így a félelemhez kapcsolódik. Az anyag ugyanakkor a Valóságra emlékeztet, mivel az anyag a „nem-nemlétezés” azon módja, amely mindenütt nyilvánvaló számunkra – a saját testünkben éppúgy, mint a Tejút látványában; a forma pedig az isteni törvényt vagy az univerzális normát juttatja eszünkbe, mert igaz vagy hamis, pontos vagy hibás, lényegi vagy járulékos; végül a szám a minden-lehetőség határtalanságát bontja ki előttünk, amely megszámlálhatatlan, akár a homokszemcsék a sivatagban vagy a csillagok az égbolton.

Bármennyire korlátozza is a tér a maga tartalmait, nem tudja megakadályozni, hogy létezzenek; és bármennyire meghosszabbítja is az idő tartalmainak tartamát, egy napon megszűnnek létezni. A tartam nem törli el a mulandóságot, mint ahogy a térbeli korlátozottság sem szünteti meg a kiterjedést. A térben semmi sem veszhet el teljességgel; az időben minden visszavonhatatlanul elveszett.

A létezés a priori a szubsztancia által nyilvánul meg. A szubsztanciának két tartálya van: a tér és az idő; az előbbi pozitív, az utóbbi negatív. A szubsztancia két létmódja pedig a forma és a szám; az előbbi korlátozó, az utóbbi kiterjesztő. A szám a teret tükrözi vissza, mivel kiterjed; a forma az időt tükrözi vissza, mivel korlátoz.

Ha az ember ezer évig élhetne, végül kétségkívül úgy érezné, hogy összeroppantják a dolgok korlátai, azaz a tér, az idő, a forma, a szám és az anyag; viszont kompenzációként a tartalmakban csak esszenciákat látna. Ezzel szemben egy gyermek, sőt tulajdonképpen egy hétköznapi ember csak tartalmakat lát, esszenciák és korlátok nélkül.

Földi létezésünk e feltételeinek mindegyike két „nyílással” rendelkezik Isten felé: a tér egyfelől magában foglalja a geometriai pontot vagy a „középpontot”, másfelől a határtalan kiterjedést, a „végtelent”; hasonlóképpen, az idő implikálja a pillanatot vagy a „jelent” és a határtalan tartamot, az „örökkévalóságot”. Az ember a térben a középpont és a végtelen között helyezkedik el; az időben pedig a jelen és az örökkévalóság között. Ezek mármost Isten hajlékai, amelyek kiemelnek bennünket a „létezés két dimenziójából”; nem tudunk nem gondolni rájuk, amennyiben tudatában vagyunk az említett feltételeknek, amelyek között élünk, és amelyek úgyszólván bennünk élnek. A centrum és a végtelen, a jelen és az örökkévalóság a térfeltétel és az időfeltétel pólusai, ám e feltételektől éppen e pólusoknál szabadulhatunk meg: szigorú értelemben a középpont már nem a térben van, ahogy a geometriai pontnak sincs kiterjedése, és az abszolút jelen vagy a tiszta pillanat sem a tartamban leledzik; a végtelen pedig bizonyos értelemben „nem-tér”, ahogy az örökkévalóság „nem-idő”.

Tekintsük most a formafeltételt: a formában rejlik a geometrikus tökély és a testi tökély, és mindkettőben Isten tárul elénk. A Teremtő nyilatkozik meg úgy a kör, a négyzet, a kereszt „abszolút” mivoltában, mint az ember vagy egy virág szépségében és végtelenségében; a geometrikus szépség „hideg”, a testi szépség „meleg”.  Szigorú értelemben azonban a formafeltétel „centruma” az üresség; az elementáris formák, kezdve a körrel, a formának az ürességből való első „kibomlását” reprezentálják, mely egyúttal az üresség első „kifejeződése” és „tagadása”. A kör az a forma, amely a legközelebb marad az ürességhez; innen egyszerűségének tökéletessége. Az emberi test normatív szépségében – és a benne foglalt változatos létmódok tekintetében – ezzel szemben az a forma, amely a leginkább közelíti a teljességet, amely az egyszerűség ellentétes tökéletességének, a komplexitás tökéletességének felel meg. A teljesség a homogén aspektusok lehető legnagyobb számát ötvözi egybe, vagyis a formát totalitással ruházza fel: a kör és az ember formálisan az egységnek és a totalitásnak felel meg. Amit a szám absztrakt, elkülönítő és mennyiségi módon fejez ki, azt a forma konkrét, egységesítő és minőségi módon ragadja meg. A zérus úgy viszonyul az egységhez, ahogy az üresség a körhöz; az egység Istent jelöli, míg a totalitás egyenértékű a megnyilvánult Istennel, a kozmosszal.

„Mindenütt Istent látni”, ez annyi, mint mindenben Egyvaló-Önmagunkat (átman) látni; tudatában lenni azon princípiumok vagy posszibilitások közötti analogikus megfeleléseknek (mint „identitásmódoknak”), amelyek az isteni természetből „a semmi irányába” szétáradva és visszaverődve kialakítják úgy a mikrokozmoszt, mint a makrokozmoszt, amelynek egyszerre alkotják meg hordozóit és tartalmait. A tér és az idő hordozók; a forma és a szám tartalmakként jelennek meg, jóllehet tartályok azon szubsztanciák viszonylatában, amelyeket egyesítenek vagy elválasztanak. Az anyag – láthatóbb módon – egyszerre tartály és tartalom: „tartalmazza” a dolgokat, ugyanakkor „kitölti” a teret; tartalmait elfogyasztja az idő, maga azonban kvázi-időtlen, és voltaképpen a tartam teljességével esik egybe.

Az idő problémája bensőséges kapcsolatban áll a lélek problémájával, és a következő kérdéshez vezethet: hogyan kell értenünk a lélek dogmatikus monoteista doktrínáját, miszerint a lélek, bár van kezdete, örökkévaló? Az időben teremtett „egyirányú” örökkévalóság nyilvánvaló metafizikai abszurdum; mivel azonban az ortodox teológia kizárja a tiszta és puszta abszurditást, ezen ellentmondásos doktrína magyarázatát a szavakon túl, szimbolikus szinten kell keresnünk. Szögezzük le rögtön, hogy a monoteizmus horizontja csak arra terjed ki, ami közvetlenül érinti az embert – így a monoteizmust az emberi nem „spirituális nacionalizmusának” is nevezhetnénk. Mivel azonban a földi születésünket megelőző állapot éppoly kevéssé volt emberi, mint az állati vagy angyali létformák, ezt az állapotot nemlétezőként kezeli, éppúgy, ahogy az állatok vagy a növények lelkét is; „lélekkel” tehát csak emberként való megszületésünktől, pontosabban az anyaméhbe való belépésünktől kezdve rendelkezünk. Van itt azonban valami sokkal fontosabb: a lélek megteremtése az időben – azaz belépése az emberi létformába – éppen viszonylagosságunkat fejezi ki; ezzel szemben a lélek égi, Istennél való örökkévalósága az emberi lélek abszolút oldalát mutatja, esszenciájának „teremtetlen” minőségét. Egyszerre vagyunk relatívak és abszolútak, és lényünk eme alapvető paradoxona magyarázza a lélek teológiai doktrínájának a logikának ellentmondó, „misztériumszerű” megfogalmazását. Másfelől nem feledkezhetünk meg arról, hogy a creatio ex nihilo mindenekelőtt egy mind fenyegetőbb „naturalizmussal” szemben hangsúlyozza az isteni kauzalitást; és ha azt mondjuk, hogy a lélek „örökkévaló”, ez – az abszolút igazság szintjén – csak azt jelentheti, hogy a lélek „lényegében” az Önvaló.

A képesség, hogy „mindenben meglássuk Istent” független lehet az intellektuális elemzéstől; kegyelmi adományt jelenthet, melynek módozatai kifürkészhetetlenek, forrása pedig a mélységes istenszeretet. Amikor „intellektuális elemzést” említünk, akkor nem az ürességben folytatott spekulációra gondolunk: a korábban említett „kategóriák” semmi esetre sem „absztraktak”, ám ahhoz, hogy észlelhessük őket, kétségkívül olyan megkülönböztető képességgel kell rendelkeznünk, amely az érzékelés számára absztraktnak tűnhet, és amelyjóllehet messze nem leli örömét a steril analízisbenkénytelen „szétválasztani” ahhoz, hogy „egyesíthessen”. A szétválás és az egyesülés a dolgok természetébe ágyazott, mindegyik úgymond a saját szintjén; a szemnek, ahhoz, hogy jobban lássa a hegyet, bizonyos távolságra van szüksége; ebből a távolságból feltárulnak a különbségek, és lehetővé válik a vizuális elemzés, ám e távolság egyúttal „egyesít” és szintetizál: létrehozza a hegy tényleges, teljes képét.

Mindenütt és mindenben Istent látni annyit tesz, mint meglátni a dolgokban a végtelent (miközben az animális ember csak a felszínt és a relatívat látja), és meglátni ugyanakkor azon kategóriák viszonylagosságát, amelyek között az ember mozog, abszolút feltételeknek gondolva azokat. Aki a végtelent a végesben látja, azt érzékeli, hogy ez a kis virág itt örök, mert törékeny mosolya örök tavaszról mesél; aki a relativitást látja, megértette, hogy ez a pillanat nem „most” van, hanem „múlt” volt még mielőtt elérkezett, és hogy ha meg lehetne állítani az időt – és minden dolog, akár egy befagyott folyóban, megdermedne –, az emberi álarcosbál baljós valótlansága teljes pőreségében tárulna fel; hirtelen abszurdnak tetszene minden, s csupán egyetlen maradna valós: „Isten emlékezete”, mely a változhatatlanban gyökerezik.

Erdőben (fotó: Kocsi Lajos)
Erdőben (fotó: Kocsi Lajos)

Mindenütt meglátni Istent lényegében ennyi: látni, hogy mi nem vagyunk, hogy csak Ő van. Ha bizonyos értelemben az alázat a legnagyobb erény, akkor ennek egyedüli oka, hogy az alázat végső soron az egoitás felszámolását jelenti. Kicsit másfelől tekintve, elmondható ugyanez a többi fundamentális erényről is: a tökéletes szeretet önmagunk elveszítése Istenért, hiszen nem veszíthetjük el magunkat Istenben anélkül, hogy emellett ne adnánk oda magunkat az embereknek. Ha a felebaráti szeretetnek az emberi síkon alapvető szerepe van, akkor ennek nemcsak az az oka, hogy a „felebarát” végső soron – akárcsak „mi” magunk – az „Önvaló”, hanem az is, hogy e szeretet – vagy e kivetítés a „másikba” – a legtöbb ember számára az egyetlen mód arra, hogy megszabaduljon az „éntől”; könnyebb a „másikba” projektálni az egót, mint elveszíteni Istenért, jóllehet e kettő elválaszthatatlanul összefügg.

Az emberi forma az ego: rejtélyes képtelenségünk arra, hogy önmagunktól különbözzünk és egyúttal arra, hogy teljességgel önmagunk legyünk, és ne „más mint Önvaló (other-than-Self). Valóságunk azonban nem kínál más választási lehetőséget: arra kötelez, hogy „azzá váljunk, amik vagyunk”, vagy azok maradjunk, akik nem vagyunk. Az ego – empirikusan tekintve – olyan álom, amelyben önmagunk álmodjuk önmagunkat. Az álom tartalmai, melyeket a környezetünkből merítünk, lényegében csak ürügyek, mivel az ego csak a saját létét kívánja: bármit álmodjunk is, álmunk csupán szimbólum az ego számára, amely önnön létezését kívánja igazolni; tükör, amelyet az „én” elé tartunk, és amely az ego életét megannyi módon tükrözi vissza. Ez az álom második természetünkké vált; képekből és hajlamokból szövődik, számtalan kombinációban egymáshoz kapcsolódó statikus és dinamikus elemekből: a képek kívülről származnak, és beépülnek létünk szövetébe, míg a hajlamok a bennünket körülvevő világra adott válaszaink. Önmagunk exteriorizálása során álmunk képére alkotjuk meg világunkat, majd az így eltárgyiasított álom visszaáramlik ránk, és ez mindaddig ismétlődik, amíg – gyakran végérvényesen – be nem zárjuk magunkat az exteriorizált vagy materializált álmokból és az interiorizált materializációkból szőtt világunkba. Az ego olyan, mint egy vízimalom, amelynek kereke az áramló víz – a világ és az élet – nyomására fáradhatatlanul forog körbe-körbe a mindig más és mindig hasonló képek szüntelen sorozatában.

Fények és formák (fotó: Kocsi Lajos)
Fények és formák (fotó: Kocsi Lajos)

A világ: mintha a „tudatos szubsztancia” – az Önvaló – belezuhant volna egy olyan állapotba, amelyben számtalan különböző módon szabdalódik fel, és ezernyi kín méretik rá; az ego pedig voltaképpen tudatlanság, mely a tudatlanság tárgyiasult alakjaiban, a térben és az időben bukdácsol. Hisz mi más az idő, mint nemtudása annak, ami „utána” lesz, és mi más a tér, mint nemtudása annak, amit érzékelni képtelenek vagyunk? Ha – mint az Önvaló – „tiszta tudat” lennénk, „mindig” és „mindenütt” lennénk; azaz nem lennénk „én”, hisz az „én” mint tapasztalati valóság teljességgel a tér és az idő kreatúrája. Az ego a „másikról” való tudatlanság; létezésünk egésze tudatlanságok szövete; a megfagyott Önvaló vagyunk, amely „a földre” vettetett, ahol milliárdnyi darabra tört; érzékeljük határainkat, és rájövünk: tudat- és létfragmentumok vagyunk. Az anyag megbénít, mázsás kőként nehezül ránk, a tisztátalanság és a halandóság gyötrelmeinek tesz ki; a forma modellál, előregyártott maszkokba kényszerít, és elvágja az egészhez fűződő, elvághatatlan kötelékeinket, majd a halálban elenged, ahogy egy fa engedi lepottyanni érett gyümölcsét; végül a szám ismétel minket – önmagunkon belül és kívül is –, és az ismétlésben egyúttal sokféleséget teremt, hiszen két dolog sosem lehet maradéktalanul egyforma; a szám, mintegy varázslatként, megismétli a formát, a forma pedig sokfélévé teszi a számot, és így minduntalan újra kell teremtenie magát, mivel a minden-lehetőség végtelen, és végtelenségét manifesztálnia kell. Ám az ego nemcsak kint sokféle, a lelkek sokféleségében; önmagán belül is megosztott, hajlamainak és gondolatainak diverzitásában, ami nem kevés kín forrása; mert „szűk a kapu” [vö. Mt 7,13–14] és „a gazdagnak nehéz bejutnia a mennyek országába” [vö. Mt 19,24].

És mivel „nem mások” vagyunk, mint az Önvaló, örökkévalóságra ítéltettünk. Az örökkévalóság vár ránk, és ezért kell újra meglelnünk a középpontot, a helyet, ahol az örökkévalóság boldogság. A pokol a középpontként tetszelgő perifériának, az Egység dicsőségét elbitorló sokaságnak adott válasz; a Valóság válasza az egónak, amely abszolút akar lenni, és arra ítéltetett, hogy az legyen, anélkül hogy képes lenne rá. A középpont a „megszabadított” Önvaló, pontosabban az Önvaló, amely sosem szűnt meg szabadnak lenni – mindörökké szabadnak.

Fordította: Molnár Zoltán

Napfény (fotó: Kocsi Lajos)
Napfény (fotó: Kocsi Lajos)
Jegyzetek

[1] Forrás: Barry McDonald (szerk.): Seeing God Everywhere. Essays on Nature and the Sacred. Bloomington, 2003, World Wisdom, 1–14. o. – A szerk.

[2] Úgy beszélünk itt a semmiről, mintha lenne valamiféle realitása; ez bizonyos esetekben metafizikailag szükségszerű, logikailag azonban abszurdum. Ha nincs is semmi, azért létezik a „semmi princípiuma”, amely – mivel a semmi nem létezik – sosem érvényesülhet teljességgel. Olyan ez a princípium, mint a Léten-túli végtelenségének fordított árnyéka; májá, amely illuzórikus módon elszakadt az átmantól, noha képtelen abból felmerülni, s még kevésbé megszüntetni.

[3] Ebben az értelemben mondhatta Eckhart mester: „Minél inkább káromolja, annál inkább dicséri Istent.”

[4] A létezőkhöz viszonyítva és okként a létezés pozitív és „isteni”, ám korlátozó és „démiurgoszi” Istenhez viszonyítva, aki a teremtés aktusában bizonyos illuzórikus értelemben mondhatni korlátozza önmagát; illuzórikus értelemben, mivel Isten változhatatlan, szenvedésre képtelen és állandó.

[5] Fölöttébb természetellenes lenne, ha nem látnánk minőségi és objektív különbséget a között, ami nemes és ami közönséges; hacsak nem az átman megkülönböztetés nélküli, transzcendens nézőpontjából beszélünk, ami teljességgel különbözik egy szubverzív és képromboló egalitarizmustól. Bárhogyan is legyen, a kvalitatív jelenségek ezen tudománya az, amely lehetővé teszi, hogy a kortárs művészet aberrációit kérlelhetetlenül a „helyükre tegyük” és lerántsuk a leplet e művészet hamis misztériumairól.

[6] Vekerdi József fordításában: „A szattva (a ’fénylő’, ’feljövő’, ’a léthez [szat] igazodó’ tendencia) jegyében álló tudásnak azt tekintsd, amely minden lényben egyetlen, örök létezőt lát, sokfélében az osztatlant. A radzsasz (a ’tüzes’, ’expanzív’ minőség) jegyében álló tudásnak pedig azt tekintsd, amely az egyes lényekben különállásuk miatt külön-külön, önálló lényeket vél látni. A tamasz (a ’sötét’, ’lemenő’ minőség) jegyében álló tudásnak pedig azt mondják, amely korlátoltan, valótlanul, ok nélkül egyetlen dolgon úgy csüng, mintha az a teljesség volna.” – A ford.

[7] Ezt az ötödik feltételt olykor „életnek” is nevezik, kétségkívül azt a gondolatot kifejezendő, hogy az inercia nem lehet abszolút, vagyis hogy az éter egyfajta vitális potencialitással bír, amelynek hiányában az élet – a lélegzet (prána) – nem lelne befogadó edényre.

[8] Az „anyag” szó szanszkrit megfelelője, a bhúta, „szubsztanciát” vagy „létezést” is jelent. Az anyag eredete a szubsztancia; az anyag a szubsztancia tükröződése a „durva” koaguláció síkján, és a szubsztancián keresztül áll kapcsolatban a léttel.

[9] Ez a püthagoreus értelemben vett szám, amelynek univerzális jellegét – szemben a mennyiségi jelleggel – mértani alakzatokban sejtetik. A háromszög és a négyzet „személyiség”, nem pedig mennyiség; esszencia, nem akcidens. Míg a szokásos értelemben vett számokat összeadással generáljuk, a minőségi szám a principiális egység belső differenciálódásának eredménye; nem adódik hozzá semmihez, és nem lép ki az egységből. A mértani alakzatok az egység megannyi képmása; a háromszög harmónia, a négyzet stabilitás. Ezek „koncentrikus”, nem pedig „szeriális” számok.

[10] E „dermedés” nem érinti magát a szubsztanciát, legalábbis nem jobban, mint ahogy – az öt elem sorrendjét követve – a „szolidifikáció” – vagy általánosságban az elemek diverzifikálódása – érinti az étert, amely bennük létezik. Mindazonáltal e hasonlat sántít, mivel az éter – habár „központi” helyzetet foglal el, és „szűzies” – mégiscsak egy elem, és így nem egy másik síkon foglal helyet, miközben az univerzális szubsztancia – produktumaihoz képest – transzcendens.

[11] A „ponthoz” és a „pillanathoz” képest a „centrum” és a „jelen” egyszerre minőségi és szubjektív perspektívát jelöl: minőségi szubjektivitást, mivel a szubjektum az Önvaló. Az objektív terminusok – „pont” és „pillanat” – természetesen szintén utalnak e „minőségre”, ám a spirituális kapcsolat – nem a metafizikai kapcsolat – kevésbé közvetlen és nyilvánvaló, éppen azért, mert e fogalmak nem kapcsolódnak az élethez.

[12] E két feltétel – a forma és a szám – esetében a kiindulópontok – az egyszerűség és az egység – konkrét létezéssel bírnak, kétségkívül azért, mert e feltételek „tartalmak”, szemben a térrel és az idővel, amelyek „tartályok”. Másfelől, ez utóbbi feltételek kiindulópontjai – a pont és a pillanat – nem rendelkeznek sem kiterjedéssel, sem tartammal. Mindazonáltal a gömb egyszerűsége nem egyetlen formát jelöl a sok közül, mivel összemérhetetlen; ahogy szigorú értelemben az egység sem mennyiség, mivel nem adódik hozzá semmihez. Ha csak egyszerűség és egység létezne, akkor nem lenne sem forma, sem szám.

[13] Számunkra ez „a halhatatlanság méhe”, hiszen a halál voltaképpen örökéletre születés.